Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka
28
28
45.Tydzie? Kultury Beskidzkiej - Wis?a 2008
Przyjaciele

Serednie Ma?e

Z naszej poczty elektronicznej...
PTT


Spotkanie w Zakopanem - zmiana miejsca zakwaterowania


Uwaga dla ch?tnych do udzia?u w XXV Ogólnopolskim Spotkaniu Oddzia?ów PTT w Zakopanem (19-21.09.2008) - - nast?pi?a zmiana miejsca zakwaterowania. Nocowa? b?dziemy w DW ?wierk przy ul. Piaseckiego 14A. Cena noclegu - ok. 35 z?.
W sprawach noclegów prosimy o kontakt z W?odkiem Janusikiem pod nr telefonu: 601-978-595 lub e-mail (do srody 17 wrzesnia): wjanusik@esculap.pl

Pozdrawiam,
  Nikodem Frodyma
Z naszej poczty elektronicznej...
PTT


Ogólnopolskie Spotkanie Oddzia?ów PTT
ZAKOPANE 19 – 21 wrze?nia 2008r.

Zapraszam wszystkich cz?onków i sympatyków Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego na Ogólnopolskie Spotkanie Oddzia?ów po??czone z uroczysto?ci? po?wi?cenia sztandaru towarzystwa.
Zaproszenie
APasek
............


Ania Pasek (1982-2007)
, studentka geologii na Uniwersytecie Jagiello?skim, podró?niczka i fotograf. Osoba niezwykle wra?liwa i umiej?ca wychwyci? ulotne pi?kno otaczaj?cego nas ?wiata. Jej pasj? by?y podró?e i Góry, którym po?wi?ca?a si? bez reszty, odwiedzaj?c najbardziej dzikie zak?tki jak Spitzbergen, Ko?o Podbiegunowe czy Islandi?. Wsz?dzie tam stara?a si? utrwali? na zdj?ciach pi?kno ?wiata, jaki mog?a podziwia?. Fotografie Ani s? nie tylko rejestracj? obrazu, jaki widzia?a, ale tak?e kreacj? ?wiata, który stara?a si? przekaza? innym, dokumentuj?c swoje podró?e. Ka?dy kolejny wyjazd by? dla niej nowym wyzwaniem, do którego podchodzi?a z najwi?kszym zaanga?owaniem i pasj? i który dostarcza? Jej rado?ci. Ostatnim by?a podró? do Francji i wspinaczka na Mont Blanc, z której to drogi wraz ze swymi dwoma towarzyszami ju? nie powróci?a...

W dniu 5 wrze?nia o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisa? wystawy fotograficznej zatytu?owanej "Anna Pasek (1982-2007) Wspomnienie". Wystawa prezentowana b?dzie w Centrum Kultury M?odych w ?odzi, ul. Lokatorska 13 do dnia 19 wrze?nia 2008.


Zaproszenie na rowery, kajaki i grzyby

PTT
Zaproszenie na rowery, kajaki i grzyby

Zaplanowali?my tak „ad hoc” male?ki wypad weekendowy do Przedborza. Dla amatorów rowerowych wycieczek, kajakowych sp?ywów, w?dkowania oraz grzybobrania. Spectrum dozna? naprawd? du?e, tak?e zapraszamy ch?tnych. Noclegi w dwóch standardach: pole biwakowe lub schronisko m?odzie?owe. Schronisko w Przedborzu na ogó? znane, 20 zet za spanko od osoby. Pole biwakowe na ogrodzonym terenie, las, blisko rzeki, bie??ca woda, w.c. typu „s?awojka” – 10 z? od osoby za noc.
W Przedborzu wypo?yczalnia kajaków, na razie 25 z? za dzie? p?yni?cia + koszty przejazdu. W pobli?u do zwiedzania dla rowerzystów ciekawe górki i zabytkowe ruiny. Najwy?sze wzniesienie (województwa ?ódzkiego) – Fajna Ryba – 437 m n.p.m.
Proponowany termin – ostatni weekend wrze?nia.
Szczegó?y na zebraniach Oddzia?u.


...
KIR
..............11 sierpnia 2008 roku zgin?? w Dolomitach w zej?ciu z Marmolady doznaj?c wskutek upadku ?miertelnych obra?e? *prof. dr hab. TOMASZ MAZUR* matematyk, d?ugoletni wyk?adowca Politechniki Radomskiej, a ostatnio Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie. Prezes Oddzia?u Akademickiego Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego w Radomiu, w latach 1998-2004 cz?onek Zarz?du G?ównego PTT, zaanga?owany w szkolenie narciarskie i wspinaczkowe m?odzie?y, organizator wielu oddzia?owych wypraw tatrza?skich i alpejskich.
Pogrzeb odb?dzie si? w Radomiu, w pi?tek 22 sierpnia.
Uroczysto?ci pogrzebowe rozpoczn? si? o godz. 11.00 Msz? ?w. w ko?ciele p.w. Matki Bo?ej Mi?osierdzia przy ul. Mi?ej w Radomiu.

Zarz?d G?ówny
Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego

Wielce zasmucona informuj?, ?e 11 sierpnia zgin?? na Marmoladzie nasz kolega Tomasz Mazur z Radomia. O ile do jutra zostanie sprowadzony do Radomia pogrzeb odb?dzie si? w terminie jak w za??czonym nekrologu, który jest ju? na naszej stronie.
Zainteresowani w udziale w pogrzebie proszeni s? o upewnienie si? u mnie dzisiaj wieczorem.
Barbara Morawska-Nowak


Wie?ci z Internetu
PTT


WIE?CI Z INTERNETU


Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia strony www.bieszczadzkieanioly.art.pl

Powtarzamy za Organizatorami, i? do 8 Festiwalu Sztuk Ró?nych Bieszczadzkie Anio?y, pozosta?o ju? tylko 29 dni. Wszelkie niezb?dne informacje na ten temat znajdziecie pod podanym wy?ej adresem.
...z naszej poczty elektronicznej...
PTT

...Z NASZEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ...

1873 – 2008
135 lat Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego


MIELECKI KLUB GÓRSKI
„CARPATIA”

ODDZIA?
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZA?SKIEGO55 OGÓLNOPOLSKI GÓRSKI RAJD
PRZYJA?NI BIESZCZADZKICH
( Najstarsza impreza turystyczna w Województwie Podkarpackim )

WETLINA
02 – 09 .08.2008


...z naszej poczty elektronicznej...... Z NASZEJ POCZTY ELEKTRONICZNEJ...Otrzymali?my zaproszenie od "janekjodlowa" do zabrania g?osu na Forum http://www.321gory.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=5897
A zatem...dyskutujmy.

...z naszej poczty elektronicznej...
PTT

MIELECKI KLUB GÓRSKI „CARPATIA” ODDZIA? POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZA?SKIEGO w MIELCU ZAPRASZA NA 42 RAJD GÓRSKI „KARPATIA” (dawny Rajd Pracowników Przemys?u Lotniczego i Silnikowego), KTÓRY ODB?DZIE SI? W DNIACH 25 – 31. 05. 2008.
KILKA S?ÓW O HISTORII RAJDÓW
Rajd „Karpatia” to kontynuacja dawnej imprezy pod nazw? Rajd Pracowników Przemys?u Lotniczego i Silnikowego. Inicjatorem i organizatorem rajdów by?a Komisja Górska Oddzia?u Zak?adowego PTTK przy WSK-PZL w Mielcu. Uczestnicy w?drowali pocz?tkowo wy??cznie po Karpatach w Polsce. Najcz??ciej szlaki prowadzi?y po Beskidzie Niskim.
Ze wzgl?du na to, ?e akcje te odbywa?y si? zazwyczaj w maju, potocznie nazywano imprez? rajdem „majowym” lub „lotniczym” (skracaj?c oficjaln? nazw?). Ka?dego roku w imprezach tych uczestniczy?y setki turystów, w tym wieloosobowe ekipy turystów z takich miast jak ?ód?, Kalisz, Wroc?aw, Ustka, Ostrowiec ?w.
W latach dziewi??dziesi?tych ubieg?ego stulecia w rajdzie bierze udzia? coraz mniejsza liczba uczestników.
W 1996 roku wspó?organizatorem rajdu staje si? MKG „Carpatia” i po raz pierwszy trasy wiod? na S?owacj?.
Od tamtego roku uczestnicy poznaj? kolejne pasma górskie u naszych po?udniowych s?siadów.
Po rozwi?zaniu OZ PTTK WSK-PZL, zarz?d „Carpatii” postanawia nadal organizowa? t? imprez?, zmieniona zosta?a tylko nazwa na "Rajd Karpatia"....?wi?ta...?wi?ta...


WESO?YCH ?WI?T!!!


Niech ?wi?teczne ?yczenia maj? moc spe?nienia, te ca?kiem b?ahe i te wa?ne, te dostojne i te ciut niepowa?ne, niech wszystkie si? spe?ni?.
Czaru ?wi?tecznej atmosfery, wszystkim cz?onkom i sympatykom ?yczy Zarz?d Oddzia?u.
INFROMACJE Z SIECI
Festiwal

INFORMACJE Z SIECI

Fundacja ARTica - Fundacja Promocji Sztuki serdecznie zaprasza na Festiwal Huculski im. Stanis?awa Vincenza, który odb?dzie si? w dniach 14-17 marca 2008r., w Krakowie.


O FESTIWALU

Festiwal Kultury Huculskiej w Krakowie im. Stanis?awa Vincenza organizowany jest w celu promocji kultury i nieocenionych walorów przyrodniczych Huculszczyzny oraz dialogu ??cz?cego wschód z zachodem, wspó?prac? Polski z Ukrain?.

Huculi i organizowane przez nas wydarzenia od dwóch lat przyci?gaj? setki ludzi do Krakowa.
Dzi?ki przerastaj?cym nasze oczekiwania zainteresowaniu medialnym (Telewizja Polska nakr?ci?a nawet osobny film na temat tego Festiwalu) tego roku spodziewamy si? jeszcze wi?kszej ilo?ci osób.
Wci?? nadchodz? do nas pytania o huculskie koncerty, wyk?ady, warsztaty taneczne, targi i obrz?dy huculskie.

Strona 12 z 13 << < 9 10 11 12 13 >
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.