Nawigacja
Strona Glowna
O Oddziale
Spotkania i wyjazdy
Biuletyn
Galeria
Relacje
Polecane strony
Kontakt
RODO
Losowa Fotka


W góry... na Mazury.
Przyjaciele

Serednie Ma?e

INFORMACJE Z SIECI
KARNAWA?

KARNAWA? KARPACKIOd trzech lat w okresie karnawa?u odbywaj? si? zaproponowane przez Teatr CST wielkie rodzinne zabawy "Karnawa?y karpackie", na których mo?na us?ysze? pie?ni i muzyk? Karpat. W tym roku Stowarzyszenie "Olszówka" i SKPB w Katowicach chce powróci? do tradycji karnawa?u - tym razem do weselnej zabawy karpackiej.

Wi?cej informacji znajdziecie na stronie www.e-gory.pl


1% PODATKU...
PTT

PRZEKA? NAM 1% PODATKU- (TO TERAZ NIE JEST JU? SKOMPLIKOWANE)
DLACZEGO NAM?


Polskie Towarzystwo Tatrza?skie zwane dalej w skrócie PTT, jest zarejestrowanym, posiadaj?cym osobowo?? prawn? i wpisanym na list? organizacji po?ytku publicznego stowarzyszeniem mi?o?ników gór, opieraj?cym si? przede wszystkim na spo?ecznej pracy swoich cz?onków i sympatyków. Reaktywowane w roku 1981, PTT jest sukcesorem i kontynuatorem tradycji Towarzystwa Tatrza?skiego powo?anego w r. 1873 i przemianowanego w r. 1922 na Polskie Towarzystwo Tatrza?skie istniej?ce do roku 1950.

DODATKOWA INFORMACJA:

Na spotkaniu w dniach 18 - 20 stycznia br. Zarz?d G?ówny uchwali?, i? 50% pozyskanych odpisów podatkowych pozostanie do dyspozycji Zarz?du. Pozosta?a cz??? b?dzie przekazywana na rzecz oddzia?ów terenowych PTT, o ile dany oddzia? wyst?pi o takow? dotacj? i przedstawi w?a?ciwe informacje wskazuj?ce cel dofinansowania.
Otrzymali?my zaproszenie...
PTT

ZAPROSILI NAS...

Witam.

Oddzia? Polskiego Towarzystwa Tatrza?skiego z Sosnowca zaprasza wszystkich na "XXIII Zimowe Wej?cie na Babi? Gór?".

Szczegó?y w za??czniku

Pozdrawiam Pawe? Kosmala
...z naszej poczty...
PTT


...z naszej poczty...


"Polskie Towarzystwo Tatrza?skie - Oddzia? w Ostrowcu ?w. serdecznie zaprasza na obchody 5-lecia Oddzia?u, w dniu 2 lutego 2008r., w schronisku PTSM w Nowej S?upi.
Szczegó?owy program obchodów - w za??czniku.
Do zobaczenia - MS."Aktualizacja strony
PTT

AKTUALIZACJA STRONY

W zwi?zku z tocz?cymi si? pracami nad aktualizacj? (a jednocze?nie unowocze?nieniem) naszej strony internetowej, uprzejmie informujemy, i? mog? wyst?pi? czasowe trudno?ci "wej?cia" na stron?.
Wszystkie istniej?ce zak?adki b?d? sukcesywnie uzupe?niane (np. GALERIA). Zako?czenie ca?o?ci prac przewidywane jest na koniec tygodnia.
Prosimy o wyrozumia?o??, tym bardziej, i? nasz Superadmin Piotr jest poza zasi?giem naszych wp?ywów. Liczymy jednak, ?e nie opu?ci nas w potrzebie :-)) i wkrótce b?dziemy mogli korzysta? ze strony bez ?adnych ogranicze?.

Pozdrawiamy wszystkich naszych sympatyków.


Strona 13 z 13 << < 10 11 12 13
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.